32 415 68 48
 

Roma, 19 maggio 2022

top feature image

Roma, 19 maggio 2022

Breve presentazione sullo stato della Causa di beatificazione e canonizzazione di Suor Dulcissima Hoffmann

Il 26 giugno 2020 l’Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità e dei segni di Suor Dulcissima Hoffmann riceveva la validità giuridica da parte della Congregazione delle Cause dei Santi. Il lunghissimo iter diocesano – avviato il 18 febbraio 1999 e conclusosi il 18 maggio 2019 – si era dunque concluso felicemente ed era iniziata sotto i migliori auspici la fase romana. Successivamente, nel 2021, veniva nominato il relatore della Causa, il Rev.do P. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, OCD.

Dopo aver ricevuto il decreto di validità dell’Inchiesta diocesana, i collaboratori della Postulazione provvedevano alla redazione della prima parte della Positio, il Summarium testium, composto dalle deposizioni di 49 testimoni, oltre a quelle dei periti storici, dei censori teologi, degli esperti medici e del grafologo, per un totale di 65 testi escussi dal Tribunale diocesano.

Si è passati poi allo studio di tutti gli atti contenuti nella Copia Pubblica per preparare la seconda parte della Positio, il Summarium documentorum, che raccoglie e presenta una scelta ragionata dei documenti necessari ad illustrare la vita, le virtù e la fama di santità e di segni della Serva di Dio. . Come noto, la Congregazione delle Cause dei Santi non ammette documenti redatti in lingua polacca o tedesca, per cui alcuni importanti documenti, come le lettere della Serva di Dio o testi scritti che comunque la riguardano e i suoi documenti personali, dovranno essere tradotti in italiano e ciò richiederà necessariamente un certo lasso di tempo.

Dopo aver preparato il Summarium documentorum, si potrà quindi mettere mano alla preparazione della Biographia ex documentis e all’Informatio super virtutibus di Suor Dulcissima.

Le diverse perizie psicologiche, in re mystica e grafologiche redatte durante l’Inchiesta diocesana aiuteranno a gettare piena luce sulla figura di Suor Dulcissima che, nella su seppur breve vita, ha molti ed interessanti aspetti meritevoli di approfondimento.

Le diverse parti della Positio saranno poi sottoposte alla valutazione del Relatore della Causa e, solo dopo la sua approvazione, si potrà procedere alla stampa della Positio super virtutibus. La Positio costituirà il materiale di prova che dovrà essere sottoposto previamente al giudizio del Congresso dei Consultori storici, essendo trascorso molto tempo dalla morte della Serva di Dio. In caso di esito positivo da parte del Congresso degli storici, la Positio sarà sottoposta al giudizio del Congresso dei Consultori teologi e, infine, se anche questo esito sarà positivo, si potrà sottoporre al giudizio del Congresso Ordinario dei Cardinali e Vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi. Se anche questo passaggio sarà favorevole, il Santo Padre autorizzerà il Prefetto della Congregazione a firmare il decreto sulle virtù e la Serva di Dio otterrà il titolo di venerabile, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna forma di venerazione pubblica.

Occorrerà poi un miracolo affinché la venerabile possa diventare beata e ottenere una venerazione pubblica nella Chiesa locale. Solo con un secondo miracolo, riconosciuto e approvato dalla Chiesa, si giungerà alla canonizzazione e alla concessione del culto pubblico universale.

L’ottenimento dei miracoli è legato anche alla diffusione della conoscenza della figura di Suor Dulcissima e anche all’attenzione nel raccogliere eventuali casi inspiegabili che vengano segnalati alle suore o alla postulazione. Questa è la parte che noi possiamo e dobbiamo fare. Il resto, la parte più importante, è certamente legata alla magnanimità di Dio, l’unico che può innalzare accanto a sé l’umile e semplice suor Dulcissima, concedendo un miracolo per sua intercessione.

Spero che queste giornate di celebrazioni e memoria in onore di Suor Dulcissima diventino un appuntamento annuale, per far conoscere sempre di più la sua figura e per l’edificazione di tutti quei fedeli che vedono nella Serva di Dio un esempio da seguire e una fonte da cui trarre conforto nei momenti difficili della vita, soprattutto per coloro che sono segnati, come lei, dalla malattia e che stentano a riconoscere nella sofferenza la loro dignità di esseri umani e di figli di Dio.

Roma, 19 maggio 2022

Giovanna Brizi

Postulatrice della Causa

 

Krótka prezentacja na temat stanu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego siostry Dulcissimy Hoffmann

 

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 26 czerwca 2020 r. wydała dekret stwierdzający prawną ważność diecezjalnego dochodzenia w sprawie życia, cnót, opinii świętości i cudów (Bożych znaków) Siostry Dulcissimy Hoffmann. W ten sposób bardzo długi proces diecezjalny, który rozpoczął się 18 lutego 1999 r. i zakończył 18 maja 2019 r., został uznany za pomyślnie zakończony, a faza rzymska rozpoczęła się pod najlepszymi auspicjami. Następnie, w 2021 r., wyznaczono sprawozdawcę (relatora) Sprawy w osobie o. Szczepana Tadeusza Praśkiewicza OCD.

Po otrzymaniu dekretu o ważności dochodzenia diecezjalnego współpracownicy Postulacji sporządzili opracowanie pierwszej części Positio, Summarium testium, składającej się z zeznań 49 świadków, oprócz zeznań ekspertów historyków, cenzorów teologicznych, ekspertów medycznych i grafologa, w sumie 65 świadków przesłuchanych przez Trybunał Diecezjalny.

Następnie przeszliśmy do studiowania wszystkich aktów zawartych w Kopii Publicznej, aby przygotować drugą część Positio, Summarium documentorum, która gromadzi i przedstawia uzasadniony wybór dokumentów niezbędnych do zilustrowania życia, cnót i opinii świętości oraz cudów Służebnicy Bożej. Jak wiadomo, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych nie dopuszcza dokumentów napisanych w języku polskim lub niemieckim, więc niektóre ważne dokumenty, takie jak listy Służebnicy Bożej lub teksty pisane dotyczące jej osoby oraz jej dokumenty osobiste, będą musiały zostać przetłumaczone na język włoski, a to z pewnością zajmie trochę czasu.

Po przygotowaniu Summarium documentorum będzie można przygotować Biographia ex documentis i Informatio super virtutibus Siostry Dulcissimy.

Różne oceny psychologiczne, mistyczne (re mystica – dotyczące mistyki) i grafologiczne sporządzone w trakcie dochodzenia diecezjalnego pomogą rzucić pełne światło na postać Siostry Dulcissimy, która w swoim krótkim życiu miała wiele interesujących rysów, wartych dalszego zbadania.

Poszczególne części Positio zostaną następnie poddane ocenie Sprawozdawcy Sprawy i dopiero po jego zatwierdzeniu będzie można przystąpić do drukowania Positio super virtutibus. Positio będzie stanowić materiał doświadczalny (testowy), który należy w pierwszej kolejności przedłożyć do oceny Komisji Konsultorów Historycznych, ponieważ od śmierci Służebnicy Bożej minęło dużo czasu. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Komisji Historyków Positio zostanie poddane ocenie Komisji Konsultorów Teologicznych i wreszcie, jeśli ten wynik będzie również pozytywny, może zostać poddane ocenie Zwyczajnego Kongresu Kardynałów i Biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeśli ten etap okaże się także korzystny, Ojciec Święty upoważni Prefekta Kongregacji do podpisania dekretu o cnotach, a Służebnica Boża otrzyma tytuł czcigodnej, bez możliwości jakiejkolwiek formy publicznej czci.

Potrzebny będzie wtedy cud, aby czcigodna Służebnica Boża stała się błogosławioną i otrzymała publiczną cześć w Kościele lokalnym. Dopiero drugi cud, uznany i zatwierdzony przez Kościół, prowadzi do  kanonizacji i przyznania powszechnego kultu publicznego.

Uzyskanie cudów wiąże się również z upowszechnieniem wiedzy o postaci Siostry Dulcissimy, a także z dbałością w zbieraniu wszelkich niewytłumaczalnych przypadków, które są zgłaszane siostrom lub postulacji. To jest ta część, którą możemy i musimy zrobić. Reszta, ta najważniejsza część, jest z pewnością związana z wielkodusznością Boga, jedynego, który może wynieść do swojej chwały pokorną i prostą Siostrę Dulcissimę, udzielając cudu za jej wstawiennictwem.

Mam nadzieję, że te dni świętowania i pamięci ku czci Siostry Dulcissimy będą corocznym wydarzeniem, aby jej postać stawała się coraz bardziej znana i aby budować tych wszystkich wiernych, którzy widzą w Służebnicy Bożej przykład do naśladowania i źródło, z jakiego można czerpać pociechę w trudnych chwilach życia, a zwłaszcza tych, którzy tak jak ona są naznaczeni chorobą , a którym w cierpieniu trudno jest uznać swoją godność istot ludzkich i dzieci Bożych.

Rzym, 19 maja 2022 r.

 

Giovanna Brizi,

Postulator Sprawy

 

 

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :
Previous Post :   

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close